Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek


                                                                                                        Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

A szarvasgombapiac.hu webáruház böngészésével és használatával Ön kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a szarvasgombapiac.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó szerződési feltételeket, adatkezelési elveket és annak minden pontjával egyetért. 

Üzemeltetői adatok
Cégnév: Tuber Trade Kft.
Székhely: 2049 Diósd, Petőfi Sándor u. 3.
Adószám: 25522868-2-13
Cégjegyzékszám: 13-09-180339
Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 25522868-0163-113-13
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Számlaszám: 11742111-21114517
Elérhetőség: info@hungariantruffle.com
Telefon: +3630 496 0280

Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre
A webáruház szarvasgombát, gombát, azokhoz, valamint szarvasgombászathoz kapcsolódó termékeket és borokat forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, a valóságtól eltérhetnek.
A megjelenített termékek kizárólag online, szarvasgombapiac.hu webáruház szoftverén keresztül rendelhetőek meg. A feltüntetett árak a házhozszállítás költségét nem tartalmazzák. Átvehetők személyesen, ill. futár útján. Áraink bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

Szállítás
Feltöltés alatt...

Regisztráció
A regisztrációval történő vásárlás előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újra megadni, több szállítási/számlázási címet is felvehet, valamint rendelési folyamatát is nyomon követheti. A regisztráció nem vesz igénybe 1 percnél több időt. Ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a kiszállítás zökkenőmentesen történhessen. 

Visszaküldés esetei
Abban az esetben, ha a vásárló, vagy a csomag tulajdonosa nem szeretné átvenni, vagy vissza szeretné küldeni a megrendelt terméket/termékeket, akkor a szarvasgombapiac.hu visszafizeti a visszaküldött termék/termékek árát a 
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja megrendelőt terheli, újra küldését kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll módunkban ismételten elindítani!

Garancia
Egyes termékeinkre 12 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén elérhetőségeink valamelyikén tájékoztatást nyújtunk.
A garancia nem vonatkozik a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkra, ezért kérjük, figyelmesen olvassa el a használati útmutatót!

Elállás joga
A megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 naptári napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. Ebben az esetben a szarvasgombapiac.hu köteles a termékért kifizetett vételárat visszatéríteni a vásárlónak, legkésőbb az elállást, illetve a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül. A visszatérítés a szállítási költségre nem vonatkozik, valamint a termék visszajuttatásának költsége is a vevőt terheli.

14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek
29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Jelen dokumentumban nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban lásd a fenti rendeletet.


Elállási jog gyakorlásának menete
Amennyiben elállási jogával kíván élni, azt írásban, levélben vagy e-mailben teheti meg, hivatkozva a termékre és a megrendelés azonosítójára. Elállási jogát a termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül teheti meg. 
Postai levél útján történő elállásnál a levél postára adásának dátumát vesszük figyelembe a 14 naptári nap beszámításakor. A levelet lehetőleg ajánlott levélként adja fel, hogy egyértelműen bizonyítható legyen a feladás dátuma.
A megrendelt terméket juttassa vissza cégünk címére. A visszaküldéssel felmerülő postai költségek a vásárlót terhelik. A terméket ne utánvéttel küldje vissza! Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!
A nem rendeltetésszerűen használt termékre a garancia nem vonatkozik. Illetve a nem rendeltetésszerű használatból eredő károk megfizetése is vásárlót terheli. A termék visszaküldést követő harminc napon belül a termék árát a megadott számlaszámra visszautaljuk.

Tájékoztató a kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról

Kellékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet cserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha cserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék cserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás
Termékeink jellegére való tekintettel jótállást nem vállaluk.

Panaszkezelés
Észrevételeivel vagy panaszaival, a termékekkel vagy a szállítással kapcsolatban forduljon munkatársainkhoz a fenti elérhetőségeinken.
Önnek lehetősége van a jogi vitát a bírósági út előtt a lakóhelye szerint illetékes békéltető testület elé vinni. Ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – a fogyasztó kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

Felügyeleti szerv:
Diósd Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda
2049 Diósd
Szt. István tér 1

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület
(Pest Megyei Békéltető Testület) 
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: +361 269 0703, +361 784 3076
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület
1364 Budapest, Pf.:81.

Adatkezelés
Az webáruház használata során rendelkezésére bocsátott személyes adatait bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére nem adjuk át. Ez alól kivételt jelentenek az alvállalkozónak szükségesen megadott adatok, melyek nélkül a rendelés teljesítése nem kivitelezhető, például a futárszolgálatnak átadott kiszállításhoz szükséges információk.
A webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét), mely személyes azonosításra nem használható, de statisztikai célokat szolgál. A rendszer adatokat tárol a felhasználó számítógépén is úgynevezett sütik formájában (cookie). A sütik a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek.
A webáruház rendszer használatához a böngészőjében a cookie-k használatát engedélyezni szükséges, e nélkül bizonyos funkciók működésképtelenek.
A megrendelt termékről számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolásra kerül.
Adatainak törlését a rendszerből, módosítását bármikor írásban kérheti, de ettől független módon törölheti magát az esetlegesen hírlevélre feliratkozottak listájáról, anélkül hogy regisztrációja törlésre kerülne.